Komunikácia

Prvé stret­nu­tie

Krb, či kach­ľová pec alebo inte­riér je vždy indi­vi­du­ál­nym prv­kom domu, ktorý je potrebné pris­pô­so­biť vašim požia­dav­kám pri dodr­žaní všet­kých tech­nic­kých pod­mie­nok pro­duk­tov. Na prvé stret­nu­tie si pro­sím doneste pro­jekt domu, kde sú pôdo­rysy poschodí, výš­ko­pis domu a aj údaje o komíne, prí­padne vizu­ali­zá­ciu archi­tek­túry domu.

Obhliadka a zame­ra­nie skut­ko­vého stavu

V spo­lu­práci s Vami vyšpe­ci­fi­ku­jeme ako by dielo malo vyze­rať, čo by malo spĺňať a aká je vaša finančná pred­stava. Ak vám naše tech­nické a dizaj­nové rie­še­nie vyho­vuje, potom nasle­duje obhliadka a pod­robné zame­ra­nie skut­ko­vého stavu objektu.

3D návrh a cenová kalkulácia

Následne vám zho­to­víme prvotný 3D návrh, ktorý si spolu odkon­zul­tu­jeme a uro­bíme prí­padne úpravy.

Keď sa Vám náš návrh páči, prí­padne po zapra­co­vaní Vašich pri­po­mie­nok, spra­cu­jeme cenovú ponuku. Po jej odsú­hla­sení spí­šeme zmluvu o dielo, kde je presne vyšpe­ci­fi­ko­vaný pred­met dodávky, ter­mín a cena.

Pro­fe­si­onálna mon­táž so zárukou

V dohod­nu­tom ter­míne Vám prí­deme posta­viť dielo, prí­padne namon­to­vať vyro­bený náby­tok na mieru alebo iný inte­ri­é­rový prvok.

Odo­vzda­nie diela

Keď je dielo hotové, spo­ločne si všetko prej­deme a spíše sa odo­vzdá­vací pro­to­kol, kde sú defi­no­vané aj záručné doby jed­not­li­vých produktov.