Partneri

Kozu­bové vložky, vyku­ro­va­cie vložky do kach­ľo­vých pecí a spo­rá­kové komponenty

Brun­ner

Pop­redný nemecký výrobca vyku­ro­va­cích vlo­žiek do kach­ľo­vých pecí a kozu­bo­vých vlo­žiek s paten­to­va­nou tech­ni­kou spa­ľo­va­nia. Firma BRUNNER ponúka aj kom­plexné rie­še­nia vyku­ro­va­nia rodin­ných domov s tep­lo­vod­nou tech­ni­kou, elek­tro­nickú regu­lá­ciu spa­ľo­va­nia, spo­rá­kové kova­nia a iné prí­slu­šen­stvo pre stavbu kach­ľo­vých pecí.

Spart­herm

Nemecký výrobca a jeden z naj­výz­nam­nej­ších a naji­no­va­tív­nej­ších európ­skych výrob­cov kozu­bo­vých vlo­žiek. Má bez­kon­ku­renčne širokú ponuku mode­lov a pre­ve­dení od štan­dard­ného čier­neho pre­ve­de­nia až po celoz­lá­tené, celoch­ró­mové a celo­ne­re­zové pre­ve­de­nie. Kozu­bové vložky sú vyho­to­vené zo žia­ru­vzdor­nej lego­va­nej ocele s naj­mo­der­nej­šou tech­ni­kou spa­ľo­va­nia. Ďal­šou špe­cia­li­tou firmy SPARTHERM je veľmi pružná výroba aty­pic­kých tva­rov a roz­me­rov kozu­bo­vých vložiek.

Gast

Pop­redný rakúsky výrobca spo­rá­ko­vých kovaní so špič­kovo pre­pra­co­va­nou tech­ni­kou spa­ľo­va­nia. Firma GAST sa naprí­klad podie­ľala pri vývoji bez­roš­to­vého ohniska spo­rá­kov (ohnisko s roš­tom nie je v Rakúsku už povolené).

Romo­top

Firma ROMOTOP je tra­dič­ným výrob­com, ktorý sa radí medzi elitu európ­skych firiem pra­cu­jú­cich v oblasti vývoja, výroby a pre­daja kozu­bo­vých pie­cok a kozu­bo­vých vlo­žiek na tuhé palivá.

Sta­vebné mate­riály pre stavbu kozu­bov a kach­ľo­vých pecí

Ortner

Rakúsky výrobca sys­té­mo­vých mate­riá­lov pre stavbu kozu­bov a kach­ľo­vých pecí. Prečo sys­té­mo­vých?
Pán ORTNER vyvi­nul kom­plexné sys­témy pou­ži­tia mate­riá­lov pre aku­mu­lačné a sálavé stavby kozu­bov a kach­ľo­vých pecí s vyso­kou účin­nos­ťou spa­ľo­va­nia, známe aj ako hypo­kaus­tové stavby.

Rath

Rakúsky výrobca a jeden z naj­väč­ších výrob­cov šamotu v Európe. Firma RATH je známa na trhu najmä pro­duk­tom ISOLRATH. Jedná sa o kva­litné izo­lačné platne s vyso­kou tepel­nou odol­nos­ťou. Okrem toho majú širokú ponuku pre kach­lia­rov v špe­ciál­nych šamo­to­vých pro­duk­toch, ako sú naprí­klad ohniská kach­ľo­vých pecí a kozu­bov s opti­málne rie­še­ným prí­vo­dom vzdu­chu pre horenie.

Brula

Nemecký výrobca s kom­plex­nou ponu­kou sta­veb­ných mate­riá­lov pre stavbu kozu­bov a kach­ľo­vých pecí. Nos­ným pro­duk­tom firmy BRULA sú sta­vebné tva­rovky BRU­LA­por v širo­kej škále tva­ro­vých mož­ností, ktoré pod­statne uľah­čujú a zjed­no­du­šujú prácu kachliarov.

Kach­ľová keramika

Ker­kot­herm

Naj­výz­nam­nejší a naj­väčší slo­ven­ský výrobca kach­ľo­vej keramiky.

Kauf­mann

Nemecký výrobca kera­miky ponúka širokú škálu lia­tych kera­mic­kých kach­líc s viac ako 4000-mi tva­ro­vými a 100-mi fareb­nými prevedeniami.

Hein

Známy český výrobca kera­miky, ktorý je aj hlav­ným dodá­va­te­ľom kera­miky pre kozu­bové piecky ROMOTOP.

Som­mer­hu­ber

Pre pri­jemnú  atmo­sféru tepla kach­ľo­vej pece s obkladmi z továrne Sommerhuber.

Prí­slu­šen­stvo

Tim­pex

Výrobca elek­tro­nic­kej regu­lá­cie spa­ľo­va­nia pre krby a kach­ľové pece

WGS

Rakúska firma, ktorá sa zaoberá výro­bou prí­slu­šen­stva pre kach­ľové pece. Medzi jej nosný sor­ti­ment pat­ria lia­ti­nové dvierka pre kach­ľové pece s pre­sk­le­ním aj bez pre­sk­le­nia, TwinS­tar dvierka, elek­tro­nická regu­lá­cia, mriežky či zaku­ro­va­cie klapky.

Heibi

Nemecký výrobca so širo­kou ponu­kou kozu­bo­vého nára­dia, mrie­žok a iných dopl­n­kov ku kozu­bom v rôz­nom štýle prevedenia.

Gast

Pop­redný rakúsky výrobca spo­rá­ko­vých kovaní so špič­kovo pre­pra­co­va­nou tech­ni­kou spa­ľo­va­nia. Firma GAST sa naprí­klad
podie­ľala pri vývoji bez­roš­to­vého ohniska spo­rá­kov (ohnisko s roš­tom nie je v Rakúsku už povolené).

Komíny

Jere­mias

Nemecký výrobca nere­zo­vých komí­no­vých systémov.

Ciko

Kva­litný český výrobca  komí­no­vých systémov.