Hypokaustové krby

Prin­cíp hypo­kaus­to­vého krbu

Hypo­kaus­tový kozub je naj­me­nej známy, ale pri­tom najú­čin­nejší z hľa­diska dis­tri­bú­cie tepla. Je to v pod­state uzat­vo­rená tep­lo­vzdušná stavba, kde steny obstavby sú vyho­to­vené z lia­teho šamotu, ktoré sa nahrie­vajú od tep­lého vzdu­chu v obstavbe a tak dis­trú­cia tepla je v pre­važ­nej miere sála­vým spô­so­bom. Veľ­kou výho­dou je to, že je zacho­vaný veľký pohľa­dový oheň v krbo­vej vložke pri dosia­hnutí zdra­vej formy odo­vzdá­va­nia tepla. Môže byť kom­bi­no­vaná aj s aku­mu­lač­nými ťahmi.