Krbové piecky

Pre úsporné hre­jivé teplo domova

Teplo, krásu, rodinnú pohodu a v nepo­sled­nom rade finančnú úsporu pri niž­ších obsta­rá­va­cích nákla­doch vám pri­ná­šajú krbové piecky. Pat­ria medzi významné a eko­lo­gické zdroje vyku­ro­va­nia, pre­tože sa v nich spa­ľuje výhradne drevo alebo dre­vené eko-brikety. Pred­nos­ťou krbo­vých pie­cok je niž­šia obsta­rá­va­cia cena, pries­to­rová nená­roč­nosť a rýchla mon­táž. Malou nevý­ho­dou je čas­tej­šie pri­kla­da­nie z dôvodu men­šieho ohniska a vyš­šie por­chové tep­loty piecky.