Moderné kachľové pece

Pre prí­jemný pocit tepla

Sálavé teplo z moder­nej kach­ľo­vej pece je zdro­jom veľmi prí­jem­nej atmo­sféry a klímy v pries­tore. Sála­nie je najb­liž­šia forma odo­vzdá­va­nia tepla slneč­nému žia­re­nia a tento spô­sob vyku­ro­va­nia nespô­so­buje umelé prú­de­nie vzdu­chu v pries­tore (nevíri prach) a nevy­su­šuje vzduch. Kúre­nie kach­ľo­vou pecou je vhodné aj pre aler­gi­kov. Kach­ľové pece sú ohniská na spa­ľo­va­nie dreva napo­jené na komín cez šamo­tové spa­li­nové ťahy schopné dlho­dobo udr­žať naaku­mu­lo­vané teplo. Sú určené na pra­vi­delné vyku­ro­va­nie, spra­vidla sa dimen­zujú na dve pri­lo­že­nia paliva za deň. Jeden krát nalo­žíte drevo ráno a raz večer.

Uži­točné infor­má­cie pri výbere kach­ľo­vej pece

1) Pre aký pries­tor je kach­ľová pec navrhovaná

Veľ­kou výho­dou kach­ľo­vej pece je fakt, že sa dá výko­novo veľmi dobre nasta­viť na tepelnú potrebu pries­toru. Dôle­ži­tým úda­jom je tepelná strata pries­toru a v závis­losti na tomto údaji a správ­nom zade­fi­no­vaní pou­ží­va­nia sa navrhne opti­málny typ a veľ­kosť ohniska.

2) Aký máte navr­hnutý alebo posta­vený komín

Ďal­ším dôle­ži­tým prv­kom správ­neho fun­go­va­nia kach­ľo­vej pece je to, aby bol vhodne nadi­men­zo­vaný komín pre daný typ kach­ľo­vej pece. V závis­losti od ťaho­vých pod­mie­nok komína a veľ­kosti dávky dreva do ohniska pece sa nahr­huje dĺžka aku­mu­lač­ného ťahu. Vždy to pre­po­čí­ta­vame za pomoci softvéru.

3) Ako chcete kach­ľovú pec využívať

Podľa toho na aký účel chcete kach­ľovú pec využí­vať, je vhodné si vybrať jednu z tech­no­ló­gii výstavby.

Tep­lo­vzdušná pec

Teplovzdušná pecVoľne sto­jace ohnisko na spa­ľo­va­nie dreva (lia­ti­nová vložka do kach­ľo­vých pecí) umiest­nené v “otvo­re­nej obstavbe”.
Zohrieva vzduch v pries­tore a slúži preto na rýchle vykú­re­nie aj veľ­kých pries­to­rov spo­jené aj s čias­toč­nou aku­mu­lač­nou zotrvačnosťou.

Aku­mu­lačná pec

Väč­ši­nou muro­vané uzat­vo­rené ohnisko s indi­vi­du­ál­nymi dvier­kami na pri­kla­da­nie paliva. Vyža­ruje prí­jemné a dlho­dobé sálavé teplo.
Veľ­kosť pece a ohniska sa dimen­zuje  podľa veľ­kosti priestoru.

Kom­bi­no­vaná pec

Voľne sto­jace ohnisko na spa­ľo­va­nie dreva (lia­ti­nová vložka do kach­ľo­vých pecí) umiest­nené v “otvo­re­nej obstavbe”, napo­jené na prí­davné kera­mické aku­mu­lačné ťahy.
Zohrieva vzduch v pries­tore a záro­veň odo­vzdáva prí­jemné sálavé teplo cez aku­mu­lačné ťahy.

Vyku­ro­va­nie celého domu

Kom­bi­ná­ciou kach­ľo­vej pece na spa­ľo­va­nie dreva a solár­neho vyku­ro­va­nia je možné vykú­riť celý dom.
Pomo­cou prí­sluš­ného tep­lo­vod­ného výmen­níka sa môže pre­me­niť 40 - 70% využi­teľ­nej tepel­nej ener­gie do tep­lo­vod­ného sys­tému. Podľa veľ­kosti podielu odo­vzdá­va­ného do vody a do ťahov a potreby mož­nosti ich regu­lá­cie sa navrhuje opti­málny typ vyku­ro­va­cieho systému.

4) Ako má vyze­rať Vaša kach­ľová pec

V závis­losti od navr­hnu­tého sys­tému vyku­ro­va­nia sa pris­pô­sobí poloha ohniska a aku­mu­lač­ných ťahov, dotvorí sa von­kajší tvar a mate­riály pece tak aby boli vhodne a nená­silne zakom­po­no­vané do daného interiéru.

Rea­li­zá­cie