Komíny

Pre správne fun­go­va­nie diela

Jed­ným z dôle­ži­tých fak­to­rov na opti­málne fun­go­va­nie inte­ri­é­ro­vého diela je správne navr­hnutý a posta­vený komí­nový sys­tém. V závis­losti od typu a výkonu diela a účin­nej výšky komína sa navrhne vhodný prie­mer komí­no­vého prie­du­chu, poloha a typ napo­je­nia a aj poloha hre­beňa komína voči štítu stre­chy alebo oko­li­tých budov prí­padne iných bariér. Podľa vhod­nosti pou­ži­tia sta­viame nere­zové troj­p­láš­ťové komí­nové sys­témy a kera­mické komí­nové systémy.