Moderné akumulačné krby

Pre chvíte pohody s horia­cim ohňom

Veľké pre­sk­le­nie moder­ných krbo­vých vlo­žiek nám dáva mož­nosť si v plnej miere vychut­nať kon­takt s ohňom. Určite oce­níte aj to, že pri vytvo­rení prí­jem­nej atmo­sféry má aj rýchly tepelný nábeh a tak aj rýchle dokú­re­nie pries­toru. Výhody – nená­ročný na rea­li­zá­ciu, údržbu i zaob­sta­rá­va­cie náklady, rýchly nábeh tepla po roz­kú­rení, jed­no­du­chá dis­tri­bú­cia. Ide­álny ako záložný- dopl­n­kový zdroj tepla. Často vyčí­tané nevý­hody: nerov­no­merné roz­miest­ne­nie tepla v rámci pries­toru, víre­nie pra­cho­vých čas­tíc vo vzdu­chu spô­so­bené ume­lým prú­de­ním vzdu­chu v pries­tore a vysu­šo­va­nie vzdu­chu. So zni­žu­jú­cim sa podie­lom tep­lo­vzduš­nej zložky sa tieto nevý­hody znižujú.

Uži­točné infor­má­cie pri výbere moder­ného krbu

1) Pre aký pries­tor je krb navrhovaný

Ako prvé je veľmi dôle­žité vychá­dzať z  tepel­nej straty pries­toru, kde je krb umiest­ňo­vaný, prí­padne čo  krbom chceme vyku­ro­vať a na základe týchto infor­má­cii navr­hnúť krbovú vložku so správ­nym výkonom

2) Aký máte navr­hnutý alebo posta­vený komín

Ďal­ším dôle­ži­tým prv­kom je to, aby bol vhodne nadi­men­zo­vaný komín pre daný typ krbo­vej vložky t.j. aby boli dosia­hnuté správne ťahové pod­mienky, ktoré pred­pi­suje výrobca krbo­vých vlo­žiek. Je to indi­vi­du­álne od veľ­kosti krbo­vej vložky

3) Ako chcete moderný krb využívať

Podľa toho na aký účel chcete krb využí­vať je vhodné si vybrať jednu z tech­no­ló­gii výstavby krbu

Tech­no­ló­gie výstavby:

Otvo­rený krb

Otvorený krbMuro­vané otvo­rené ohnisko s pria­mym napo­je­ním na komín bez mož­nosti prí­dav­ných výmen­ní­kov. Veľ­kou nevý­hodu je fakt, že takéto dielo pra­cuje s níz­kou účin­nos­ťou a tak je vhodné skôr ako este­tické dotvo­re­nie atmo­sféry v priestore.

Tep­lo­vzdušný krb

Teplovzdušný krbKrbová vložka je obsta­vaná chlad­nou tep­lo­vzduš­nou obstav­bou. Väč­šina výkonu je pre­me­nená na teplý vzduch t.j. tak­mer všetka ener­gia je do pries­toru dodá­vaná prú­de­ním tep­lého vzdu­chu z krbu.

Aku­mu­lačný krb

Akumulačný krbVoľne sto­jace ohnisko na spa­ľo­va­nie dreva (kozu­bová vložka) umiest­nené v “otvo­re­nej obstavbe”, ale s vidi­teľ­ným ohňom cez otvá­ra­cie alebo hore­vý­suvné dvierka.
Popri tep­lo­vzduš­nom teple vzniká prí­jemné sálavé teplo cez prí­davné aku­mu­lačné ťahy, ktoré môžu byť umiest­nené nad krbo­vou vlož­kou alebo vedľa nej.

Hypo­kaus­tový krb

Hypo­kaus­tový kozub je naj­me­nej známy, ale pri­tom najú­čin­nejší z hľa­diska dis­tri­bú­cie tepla. Viac infor­má­cií o hypo­kaus­to­vom krbe TU.

4) Ako má Váš krb vyzerať

Podľa požia­da­viek inte­ri­éru vybrať krbovú vložku s vhod­ným pre­sk­le­ním, veľ­kosti a spô­sobu otvá­ra­nia. Obstavbu diela potom správne dotvo­riť k oko­li­tému inte­ri­éru. Urobí sa vždy dizaj­nový návrh zakom­po­no­vaný do reál­nych roz­me­rov inte­réru, aby ste mohli posú­diť vhod­nosť dizajnu, polohy a hmoty diela v danom interiéri.

Reli­zá­cie