Teplovodné krby

Teplo Vášho domova

Sku­točne asi neexis­tuje kraj­šia a plno­hod­not­nej­šia mož­nosť zabez­pe­če­nia tepla pre Váš domov, ako spa­ľo­va­ním dreva v krbe. Tep­lo­vodný krb napĺňa veľ­ko­for­má­to­vým pre­sk­le­ním Vaše pria­nie voľ­ného pohľadu na krásne pla­mene pri horení dreva a záro­veň zabez­pe­čuje teplú vodu pre Vaše cen­trálne (ústredné) vyku­ro­va­nie. Vďaka mož­nosti pou­ži­tia rôz­nych tva­rov pre­sk­le­nia spĺňajú tep­lo­vodné krby všetky archi­tek­to­nické nároky s využi­tím naj­mo­der­nej­šej tech­niky. A to všetko je, pre Vás ako uží­va­teľa vďaka mož­nosti elek­tro­nic­kej regu­lá­cie, veľmi ľahko ovládateľné.

Prečo tep­lo­vodný krb???

V súčas­nosti sú moderné stavby budo­vané s vyso­kými nárokmi na úsporu tepel­nej ener­gie. Moderné stavby majú nízke tepelné straty, čo vylu­čuje pou­ži­tie kla­sic­kých tep­lo­vzduš­ných krbov, pre­tože by dochá­dzalo k extrém­nemu pre­hrie­va­niu pries­toru krbu. Preto vzniklo rie­še­nie, ako pre­me­niť časť pria­meho tepel­ného výkonu krbo­vej vložky na teplú vodu. To nám zni­žuje okam­žité tepelné zaťa­že­nie pries­toru počas hore­nia ohňa v krbe. Záro­veň nám toto rie­še­nie umož­ňuje pod­po­ro­vať cen­trálne vyku­ro­va­nie a v nie­kto­rých prí­pa­doch dokonca úplne pokrý­vať tepelné straty celého objektu .
Podľa požia­da­viek pries­toru je možné voliť podiel pria­meho tepla a tep­lo­vod­ného výmen­níka v úrovni 30 až 70%. Vďaka pes­trej ponuke krbo­vých vlo­žiek je preto vždy možné nájsť to správne rie­še­nie z pohľadu archi­tek­túry ako aj vhod­ného tech­nic­kého prevedenia.